مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آموزش بافت عروسک بابانوئل

برای بافت این عروسک به 4 زنگ کاموا (قرمز-سبز-سفید و رنگ صورت) و کمی کاموا بره ای

نیاز دارید.

اگر کاموا بره ای ندارید خیلی مهم نیست باز هم عروسک شما زیبا خواهد شد.

البته از کاموا یوموش هم می تونید استفاده کنید.

مرحله اول : بافت سر عروسک بابانوئل

ابتدا سر عروسک را می بافیم:

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه بافته به اولین پایه کوتاه بست بزنید.

ابتدای رج را نشانه بگذارید.

مثل بیشتر عروسک ها گردبافی می کنیم:

رج 2 : در هر پایه رج قبل 2 پایه کوتاه ببافید. (12 پایه)

رج 3 : یک در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (یک پایه بافته ، در بعدی 2 پایه ببافید.)

(18 پایه)

رج 4 : دو در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (2 پایه بافته ، در بعدی 2 پایه ببافید.)

(24 پایه)

رج 5 : سه در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (3 پایه بافته ، در بعدی 2 پایه ببافید.)

(30 پایه)

رج 6 : چهار در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (4 پایه بافته ، در بعدی 2 پایه ببافید.)

(36 پایه)

رج 7 : پنج در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (5 پایه بافته ، در بعدی 2 پایه ببافید.)

(42 پایه)

رج 8 : شش در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (6 پایه بافته ، در بعدی 2 پایه ببافید.)

(48 پایه)

رج 9 تا 16 همان 48 پایه را ببافید.

حالا شروع به کاهش دانه می کنیم.

رج 17 : شش در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (6 پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.)

(42 پایه)

رج 18 : پنج در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (5 پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.)

(36 پایه)

رج 19 : چهار در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (4 پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.)

(30 پایه)

رج 20 : سه در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (3 پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.)

(24 پایه)

رج 21 : دو در میان پایه کم کنید. یعنی تمام رج (2 پایه بافته ، دو پایه را یکی کنید.)

(12 پایه)

سر را از الیاف پر کنید.

نخ را کمی اضافه گرفته و بچینید.

برای بافت این عروسک به 4 زنگ کاموا (قرمز-سبز-سفید و رنگ صورت) و کمی کاموا بره ای  نیاز دارید.

مرحله دوم : بافت پاهای عروسک بابانوئل

حالا پاها را می بافیم.

باز هم گردبافی می کنیم:

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه بافته به اولین پایه کوتاه بست بزنید. ابتدای رج را نشانه بگذارید.

رج 2 : در هر پایه رج قبل 2 پایه کوتاه ببافید. (12 پایه)

رج 3 : یک در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (یک پایه بافته ، در بعدی 2 پایه ببافید.)

(18 پایه)

رج 4 : دو در میان پایه اضافه کنید. یعنی تمام رج (2 پایه بافته ، در بعدی 2 پایه ببافید.)

(24 پایه)

رج 5 تا 7 همان 24 پایه را ببافید.

رج 8 : 8 پایه بافته ، 4 با دو تایکی کنید. 8 پایه ببافید.

رج 9 : 6 پایه بافته ، 4 با دو تایکی کنید. 6 پایه ببافید.

رج 10 : 4 پایه بافته ، 4 با دو تایکی کنید. 4 پایه ببافید.

رج 11 تا 13 همان 12 پایه را ببافید.

رنگ قرمز را وصل کنید.

برای تعویض رنگ دو تا یکی بافت پایه کوتاه را با رنگ جدید انجام دهید.

رج 14 تا 16 همان 12 دانه را با رنگ قرمز ببافید.

رج 17 : یک درمیان دانه اضافه کنید. (18 پایه)

پای دیگر را هم به همین شکل ببافید.

مرحله سوم : بافت تنه عروسک بابانوئل 

پاها را از الیاف پر کرده و کنار هم بگذارید.

پای آخری را به نقطه قرینه اش در پای اول با پایه کوتاه وصل کنید.

حالا یک رج کامل پای اول و پای دوم را تا نقطه اتصال ببافید.(36 پایه)

رج 19 : 5 در میان اصافه کنید. (42 پایه)

رج 20 : 6 در میاندانه اصافه کنید. (48 پایه)

رج 21 : 7 درمیان دانه اضافه کنید. (54 پایه)

رج 22 تا 26 همان 54 پایه را ببافید.

رج 27 : همه پایه کوتاه ها را در حلقه پشتی ببافید. (54 پایه)

رج 28 : 7 در میان دو تا یکی کنید. (48 پایه)

رج 29 : همان 48 پایه را ببافید.

رج 30 : 6 در میان دو تا یکی کنید. (42 پایه)

رج 31 : همان 42 پایه را ببافید.

رج 32 : 5 در میان دو تا یکی کنید. (36 پایه)

رج 33 : همان 36 پایه را ببافید.

رج 34 : 4 در میان دو تا یکی کنید. (30 پایه)

رج 35 : 3 در میان دو تا یکی کنید. (24 پایه)

رج 36: 2 در میان دو تا یکی کنید. (18 پایه)

بدن را از الیاف پر کنید.

همزمان با کاهش دانه ها بدن را پر کنید.

مرحله چهارم : بافت دست ها

برای بافت دست در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.

رج 2 : در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (12 پایه)

رج 3 تا 5 همان 12 پایه را ببافید.

رج 6 : 6 پایه کوتاه بافته و برای انگشت شست (یک زنجیره، 5 پایه بلند یکی شده ویک زنجیره)

و 5 پایه کوتاه ببافید.

رج 7 و 8 همان 12 پایه را ببافید.

رج 9 : 3 در میان دانه اضافه کنید. (15 پایه )

نخ قرمز را وصل کرده و رج 10 تا 20 را با قرمز ببافید.

دست دیگر را هم به همین شکل ببافید.

مرحله پنجم : بافت دامن 

بعد از اتصال پاها یک رج در حلقه پشتی بافته شده بود. حالا نخ را به حلقه جلویی و صل

کرده و یک رج پایه کوتاه ببافید.

رج 2 : 8 در میان دانه اضافه کنید. (60 پایه)

رج 3 تا 7 همان 60 پایه را ببافید.

مرحله ششم : بافت ریش عروسک بابانوئل

برای بافت ریش، با نخ سفید 21 زنجیره ببافید.

5 زنجیره آخر را رها کرده و در ششمی یک پایه کوتاه ببافید.

5 مرتبه (3 زنجیره زده، 2 زنجیره را نبافته و در سومی پایه کوتاه بزنید.

یک زنجیره بافته، کار را برگردانید.

روی 3 رنجیره ها را (1 پایه کوتاه، 5 پایه بلند و 1 پایه کوتاه) ببافید.

کار را برگردانید.

تا پایان رج ( 6 زنجیره زده ، از زیر پایه کوتاه نخ گرفته و پایه کوتاه ببافید) .

یک زنجیره زده کار را برگردانید.

روی هر یک از 6 زنجیره ها را 1 پایه کوتاه 6 پایه بلند و یک پایه کوتاه ببافید.

دو ردیف ریش بافته شد.

برای ردیف سوم مثل ردیف 2، زنجیره و پایه کوتاه بزنید ولی به جای 6 دانه 8 دانه

زنجیره ببافید.

رج بعد روی هر 8 زنجیره را هم 1 پایه کوتاه، 8 پایه بلند و یک پایه کوتاه ببافید.

برای ردیف چهارم 10 زنجیره بزنید.

رج بعد روی هر 10 زنجیره را هم 1 پایه کوتاه، 10پایه بلند و یک پایه کوتاه ببافید.

مرحله هفتم بافت کلاه 

برای بافت کلاه:

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید.

رج 2 : در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (12 پایه )

رج 3 تا 5 : همان 12 پایه را ببافید.

رج 6 : 3 در میان دانه اضافه کنید. (15 پایه)

رج 7 تا 9 : همان 15 پایه را ببافید.

رج 10 : 4 در میان اضافه کنید. (18 پایه)

رج 11 تا 13 همان 18 پایه را ببافید.

رج 14 : 5 در میان پایه اضافه کنید. (21 پایه)

رج 15 تا 17 : همان 21 پایه را ببافید.

رج 18 : 6 در میان پایه اضافه کنید. (24 پایه)

رج 19 تا 21 : همان 24 پایه را ببافید.

رج 22 : 7 در میان پایه اضافه کنید. (27 پایه)

رج 23 تا 25 : همان 21 پایه را ببافید.

رج 26 : 8 در میان پایه اضافه کنید. (30 پایه)

رج 27 تا 29 : همان 24 پایه را ببافید.

رج 30 : 4 در میان پایه اضافه کنید. (36 پایه)

رج 31 تا 33 : همان 36 پایه را ببافید.

رج 34 : 5 در میان پایه اضافه کنید. (42 پایه)

رج 35 تا 37 : همان 42 پایه را ببافید.

رج 38 :6 در میان پایه اضافه کنید. (48 پایه)

رج 39 تا 46 : همان 48 پایه را ببافید.

47 تا 49 را با رنگ سفید 48 پایه ببافید.

منگوله ای سفید با کاموای ساده یا با کاموا بره ای بسازید و بالای کلاه وصل کنید.

مرحله هشتم : دوخت و تکمیل جزئیات عروسک بابانوئل

سر را به تنه بدوزید.

دستها را طرفین بدن و بین سر و گردن کوک بزنید.

با کاموای بره ای زنجیره بزنید.

این زنجیره به لبه کت، آستین و شلوار چسبانده می شود.

می توانید نواری از کاموای سفید ببافید و بچسبانید.

از قسمت وسط یقه شروع به چسباندن کنید.

بعد لبه پایینی.

اضافه را بچینید.

ریش را روی صورت بدوزید.

برای بافت بینی

در حلقه جادویی 6 پایه کوتاه ببافید. رج 2 در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (12 پایه)

رج 3 و 4 همان 12 پایه را ببافید.

بینی را روی صورت بدوزید.

چشم ها را بچسبانید.

برای سبیل 2 دور کاموا بره ای را دور 2 انگشت بپیچید.

سبیل را زیر بینی بدوزید.

سپس میانش را نخ پیچانده و گره بزنید. دو طرفش را بچینید و مرتب کنید.

می توانید مهره سیاه بدوزید.

برای کمربند 50 زنجیره زده و از یکی به آخر تا ابتدا را پایه کوتاه ببافید.

یک زنجیره زده کار را برگردانید و تا انتها پایه کوتاه ببافید.

با نخ زرد به شکل سگک کمربند میان نوار سبز را کوک بزنید.

کمربند را بالای دامن بدوزید.

کلاه را روی سر عروسک بگذارید.

فقط دو سر نوار را در پشت عروسک بابانوئل به هم بدوزید، کافیست.

فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده