بازدید سایت خود را میلیونی کنید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» بافت پتو

رج اول

در حلقه جادویی 3 زنجیره و 23 پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی (بست) بزنید.

رج 2 بافت پتو با موتیف ذرتی

4 زنجیره زده و در پایه بعدی رج قبل گره ذرتی ببافید.

بافت گره ذرتی : 5 پایه بلند در یک پایه ببافید.

قلاب را از نخ خارج کرده ، از اولین پایه بلند نخ بگیرید. یک زنجیره ببافید.

در حلقه جادویی 3 زنجیره و 23 پایه بلند ببافید. به سومین زنجیره ابتدای رج گره نامرئی (بست) بزنید.

7 مرتبه (2 زنجیره زده ، یک پایه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید. در پایه بعدی ذرتی

ببافید.)

2 زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 3

4 زنجیره ببافید. روی 2 زنجیره که در تصویر نشان داده شده، یک ذرتی، 2 زنجیره و یک ذرتی

ببافید.

2 زنجیره زده و روی پایه بلند رج قبل پایه بلند ببافید.

6 مرتبه (یک زنجیره زده، روی 2 زنجیره را 1 ذرتی، 2 زنجیره و 1 ذرتی ببافید. 2 زنجیره زده و

روی پایه بلند رج قبل را پایه بلند ببافید.)

یک زنجیره زده، روی 2 زنجیره را 1 ذرتی، 2 زنجیره، 1 ذرتی و 2 زنجیره ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 4 بافت پتو با موتیف ذرتی

چهار زنجیره زده و بین دو ذرتی رج قبل یک ذرتی ببافید.

2 زنجیره زده، روی 2 زنجیره را 1 ذرتی، 2 زنجیره و 1 ذرتی ببافید. 2 زنجیره ببافید.

در رج 4 برای هر گلبرگ 3 ذرتی بافته می شود.

یکی بین دو ذرتی رج قبل و دو تا روی 2 زنجیره رج قبل.

7 مرتبه ( روی پایه بلند رج قبل را پایه بلند بافته، یک زنجیره زده، بین دو ذرتی

را یک ذرتی ببافید.

روی 2 زنجیره را 1 ذرتی، 2 زنجیره و 1 ذرتی ببافید. 2 زنجیره ببافید.)

2 زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 5

مثل رج 4 بافته میشود با این تفاوت که تعداد ذرتی ها 4 تا خواهد شد.

رج 6 بافت پتو با موتیف ذرتی

مثل رج 5 بافته میشود با این تفاوت که تعداد ذرتی ها 5 تا خواهد شد.

رج 7

از این رج موتیف ما فرم مربع گرفته و گلبرگ ها شروع به نوک نیز شدن می کنند.

4 زنجیره زده و بین ذرتی های رج قبل را ذرتی می بافیم تا 4 تا شود. از این رج روی

2 زنجیره آخر را ذرتی نمی بافیم.

به جای ذرتی، روی 2 زنجیره را (2زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره ، 1 پایه بلند

و 2 زنجیره ) می بافیم.

یک پایه بلند هم روی تک زنجیره رج قبل می بافیم. پس از این رج پایه بلند

آخر روی پایه رج قبل بافته نمی شود.

(این یک گوشه از مربع ما است.)

یک زنجیره زده و 4 ذرتی می بافیم.

این بار روی 2 زنجیره را (2 زنجیره، 1 پایه بلند و 2 زنجیره ) بافته و روی تک

زنجیره یک پایه بلند می بافیم.

(این یک ضلع مربع ما است).

تا پایان رج یک درمیان گوشه و ضلع می بافیم.

یک گوشه ، یک ضلع. در نهایت 4 گوشه و 4 ضلع خواهیم داشت. به سومین

زنجیره ابتدای رج بست می زنیم.

رج 8 بافت پتو با موتیف ذرتی

در این رج تعداد ذرتی ها 3 عدد می شود.

برای بافت گوشه ها :

2 زنجیره، یک پایه بلند روی 2 زنجیره اول رج قبل، 2 زنجیره،

(1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند ) روی دومین دو زنجیره رج قبل می بافیم.

2 زنجیره، 1 پایه بلند ، 2 زنجیره، 1 پایه بلند و یک زنجیره می بافیم.

برای اضلاع : بعد از 3 ذرتی، 3 مرتبه (2 زنجیره و 1 پایه بلند) و 1 زنجیره می بافیم.

رج 9

2 ذرتی بافته و برای گوشه ها

2 زنجیره، یک پایه بلند روی 2 زنجیره اول رج قبل،2 زنجیره، یک پایه بلند

روی 2 زنجیره دوم رج قبل، 2 زنجیره، (1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند )

روی سومین دو زنجیره رج قبل می بافیم.

3 مرتبه (2 زنجیره، 1 پایه بلند ) و یک زنجیره می بافیم.

برای اضلاع : بعد از 2 ذرتی، 4 مرتبه (2 زنجیره و 1 پایه بلند) و 1 زنجیره می بافیم.

رج 10 بافت پتو با موتیف ذرتی

1 ذرتی بافته و برای گوشه ها

3 مرتبه (2 زنجیره، یک پایه بلند ) بافته و روی دو زنجیره چهارم رج قبل

( 2 زنجیره، 2 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند ) می بافیم.

4 مرتبه (2 زنجیره، 1 پایه بلند ) و یک زنجیره می بافیم.

برای اضلاع : بعد از 1 ذرتی، 5 مرتبه (2 زنجیره و 1 پایه بلند) و 1 زنجیره می بافیم.

دور تا دور موتیف را یک رج پایه کوتاه ببافید تا وصل کردن آنها ساده تر شود.

 1 ذرتی بافته و برای گوشه ها 3 مرتبه (2 زنجیره، یک پایه بلند ) بافته و روی دو زنجیره چهارم رج قبل ( 2 زنجیره، 2 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند ) می بافیم. 4 مرتبه (2 زنجیره، 1 پایه بلند ) و یک زنجیره می بافیم.  برای اضلاع : بعد از 1 ذرتی، 5 مرتبه (2 زنجیره و 1 پایه بلند) و 1 زنجیره می بافیم.  دور تا دور موتیف را یک رج پایه کوتاه ببافید تا وصل کردن آنها ساده تر شود.

فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده